Paslaugų namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

 

 1. Teikia socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo, formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojo mokslo studijų programa, – iki 21 metų.
 2. Vykdo globėjo (rūpintojo), turto administratoriaus pareigas, atstovauja vaiko interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jo asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus, administruoja vaiko turtą, tvarko iš jo turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.
 3. Suteikia vaikui gyvenamąjį plotą, užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, jo poreikiams pritaikyta aplinką, aprūpina reikalingu inventoriumi, sudaro artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą.
 4. Organizuoja ir teikia vaikui socialines, sveikatos priežiūros, ugdymo ir specialiosios pedagoginės pagalvos paslaugas, atsižvelgdami į specialiuosius vaiko poreikius.
 5. Pagal individualius socialinės globos planus teikia vaikui socialinės globos paslaugas, atitinkančias jo savarankiškumo lygį ir individualius poreikius.
 6. Organizuoja vaiko kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jis būtų palaikomas, skatinamas būti savarankiškas, rūpinasi vaiko dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, šeimyninius, socialinius, doros, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.
 7. Sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo ir švietimo įstaigas, vaiko poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo mokyklose ir neformaliojo ugdymo programas neformaliojo ugdymo įstaigos.
 8. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Rokiškio Socialinės paramos centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei  institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus.
 9. Bendradarbiauja su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.
 10. Bendradarbiauja su vaikų ugdymo bei mokymo įstaigomis, vaiko mokymo(-si) klausimais.
 11. Tvarko vaikų apskaitą, asmens bylas.
 12. Patikėjimo teise valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja.
 13. Vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą.
 14. Užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą.
 15. Nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas.
 16. Teikia tarybai socialinių paslaugų apmokėjimo tvarką ir kainas.
 17. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Skip to content