• Paslaugų namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

1. teikia socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo, formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojo mokslo studijų programą, – iki 21 metų;

2. vykdo vaikų dienos socialinę priežiūrą;

3. vykdo asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įtėviu, paiešką, rengimą, vertinimą, teikia jiems konsultavimo ir pagalbos paslaugas, viešina globos (rūpybos) bei įvaikinimo idėjas visuomenėje, organizuoja esamiems globėjams (rūpintojams), šeimynos steigėjams, dalyviams, budintiems globotojams mokymus;

4. teikia koordinuotą ir nekoordinuotą pagalbą (informavimo, konsultavimo ir kt. socialines paslaugas) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, globėjams (rūpintojams),  budintiems globotojams, įtėviams, šeimynos steigėjams, dalyviams;

5. teikia specialiąsias socialines paslaugas siekiant grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą;

6. teikia  reikalingas paslaugas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros ir sudaro sąlygas jiems savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą;

7. teikia laikino apgyvendinimo paslaugas asmeniui (šeimai) krizių centre,  jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta;

8. teikia socialinę, psichologinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų ir jų šeimoms, artimiesiems;

 9. organizuoja valstybines, kalendorines šventes, jubiliejinių datų minėjimus, laisvalaikio (poilsio, pramoginius, edukacinius bei kitus) renginius, mėgėjų ir profesionalaus meno kolektyvų sklaidą, studijų, klubų, būrelių ir kitą kultūrinę, meninę, pilietinę, edukacinę, konferencinę ir projektinę veiklą.

Skip to content