• Paslaugų namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:
 1. Teikia socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo, formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojo mokslo studijų programa, – iki 21 metų.
 2. Vykdo globėjo (rūpintojo), turto administratoriaus pareigas, atstovauja vaiko interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jo asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus, administruoja vaiko turtą, tvarko iš jo turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.
 3. Suteikia vaikui gyvenamąjį plotą, užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, jo poreikiams pritaikyta aplinką, aprūpina reikalingu inventoriumi, sudaro artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą.
 4. Organizuoja ir teikia vaikui socialines, sveikatos priežiūros, ugdymo ir specialiosios pedagoginės pagalvos paslaugas, atsižvelgdami į specialiuosius vaiko poreikius.
 5. Vykdo vaikų socialinę priežiūrą.
 6. Organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką.
 7. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais.
 8. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
 9. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvadas dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui (toliau -VVTAĮT) įgaliotam teritoriniam skyriui. Taip pat teikia informaciją apie budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių tinkamumą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydamas budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;
 10. Nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka; 
 11. parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa; 
 12. Vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą.
 13. Teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu.
 14.  Įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei organizacijose
 15. Viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes.
 16.  Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams. 
 17. Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Rokiškio Socialinės paramos centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei  institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus.
 18.  Vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų vaiklą.
 19. Užtikrina valstybės ir savivaldybės biudžėto ir kitų lėšų efektyvų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą.
 20. Nustatyta tvarka rengia ir teikia statistines ataskaitas.
 21. Teikia tarybai socialinių paslaugų apmokėjimo tvarką ir kainas.
 22. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 
 23. Organizuoja valstybines, kalendorines šventes, jubiliejiniu datų minėjimus, laisvalaikio (poilsio, pramoginius, edukacinius bei kitus) renginius, mėgėjų ir profesionalaus meno kolektyvų sklaidą, studijų, klubų, burelių ir kitą kultūrinę, meninę, pilietinę, edukacinę, konferencinę veiklą.
 24. Rūpinasi klubų, studijų, burelių, mėgėjų ir kitų meno kolektyvų parengimu dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
 25. Reprezentuoja meno mėgėjų ir kitą kultūrinę, meninę veiklą.
 26. Vykdo mėgėjų ir profesionalaus meno kūrybos įgyvendinimą ir sklaidą.
 27. Organizuoja įvairias parodas, plenerus ir kitus meninius projektus.
 28. Organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų ir profesionalu mena populiarinančius renginius.
 29. Vykdo ugdymo ir edukacines programas, veiklą, įvairaus amžiaus zininiu grupių (vaikų, moksleivių, jaunimo, senyvo amžiaus ir kitu) estetiniam, meniniam, kūrybiniam, sociokultūriniam poreikiui tenkinti ir užimtumui įgyvendinti.
 30. Įgyvendina įvairių kultūros ir meno rūšių ir formų programas, projektus, veiklą.
 31. Bendradarbiauja su rajono, regiono, šalies ir užsienio meno, mokslo, kultūros ištaigomis (bibliotekomis, muziejais ir pan.), religijos, švietimo ir kitomis institucijomis, organizacijoms.
 32. Kaupia ir analizuoja informaciją apie kultūros kolektyvų veiklą, mėgėjų ir profesionalų meną (vaizdajuostės, nuotraukos ir kt.), renginius, kuriuos įgyvendina ir organizuoja įstaiga.
 33. Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka teikia mokamas ir neatlygintinas kultūros paslaugas.
Skip to content