Ilgalaikė socialinė globa

 Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės paslaugos gavėjai yra vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Paslauga teikiama iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Socialinės globos paslauga teikiama sudarius sutartį su savivaldybės administracija bei asmeniu (arba jo globėju). Sutartyje numatomas globos laikas, globos teikimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kt. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo specialistai.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

 1. Informavimas – įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
 2. Konsultavimas – supažindinama su vaikų globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.
 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius). Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu globos namai yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama vaikui jam reikalingose institucijose.
 4. Apgyvendinimas – vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 ir 3 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius). Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne mokymo ir kitomis priemonėmis poreikiams tenkinti. Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
 5. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant ir pan.
 6. Darbinių įgūdžių ugdymas – darbinė veikla organizuojama individualiai ir šeimynoje pagal parengtas veiklos programas. Sudaroma galimybė pasirinkti globos namuose siūlomas veiklas pagal pomėgius: dailės darbelių, rankdarbių, gėlių priežiūros, daržininkystės, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kt.
 7. Laisvalaikio organizavimas – laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Veikia sportiniai (krepšinio, lengvosios atletikos, turizmo), dainavimo, vizualinių menų, istorijos-kraštotyros krypties būreliai. Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykų organizavimas į vaikų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose   ir už jų ribų (koncertai, parodos, diskusijos). Vaikai naudojasi informacijos centru: įrengtas   istorijos ir kraštotyros muziejus, biblioteka, skaitykla, kompiuterių   klasė. Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.
 8. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba – pagalba teikiama mažamečiams vaikams nesugebantiems, tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.
 9. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas – globos namuose teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal poreikį ir įstaigos galimybes), naudojimosi dušu (maudomi ne rečiau kaip kartą per savaitę), personalo pagalba atliekant asmens higienos (nagų, plaukų kirpimas ir kt.) procedūras. Kūdikiams ir mažamečiams vaikams kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros, kiti vaikai savarankiškai naudojasi dušu pagal poreikį.
 10. Maitinimasmaitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per dieną. Atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.
 11. Sveikatos priežiūros paslaugos – aprūpinama medikamentais.  Vaikai    lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Vaikų globos namuose teikiama įstaigos sveikatos priežiūros   licencijoje įrašyta bendrosios praktikos slaugos   paslauga. Teikiamos masažo ir gydomosios mankštos paslaugos.
 12. Socialinis darbas, bendravimas – socialinis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos, derindama su kitais tiesiogiai su vaiku dirbančiais darbuotojais, rengia darbo grupė. Vaikai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

Priimant vaikus į Obelių socialinių paslaugų namus reikalinga pateikti šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
 3. Medicininių dokumentų išrašas (F027/a) su gyd. konsultacinės komisijos išvadomis
 4. Savivaldybės adm. direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo
 5. Sprendimas dėl soc. globos skyrimo (SP-9 forma).
Skip to content