Ilgalaikė socialinė globa

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės paslaugos gavėjai yra vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Paslauga teikiama iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose socialinė globa teikiama vaikams nuo 3 metų. Vaikas iki trejų metų gali būti apgyvendinamas išimties tvarka (neišskiriant brolių/seserų, kai globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš šeimos ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą šeimoje arba šeimynoje). Sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta vaiko socialinė globa, gali būti sudaryta galimybė gyventi bendruomeniniuose vaikų globos namuose, iki jie baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiuosius ugdymosi poreikius užtikrinančias programas, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų.

Neapgyvendinami vaikai, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

 1. Informavimas – įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas socialinių paslaugų namuose. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
 2. Konsultavimas – supažindinama su socialinių paslaugų namų vidaus tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais socialinių paslaugų namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.
 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – suteikiama pagalba vaikui, sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius). Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu socialinių paslaugų namai yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama vaikui jam reikalingose institucijose.
 4. Apgyvendinimas – vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 1 ir 2 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius). Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne mokymo ir kitomis priemonėmis poreikiams tenkinti. Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
 5. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose, tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant ir pan.
 6. Darbinių įgūdžių ugdymas – sudarytos sąlygos įgyti kiek įmanoma daugiau darbo, namų ūkio ir kitų kasdieniame gyvenime būtinų įgūdžių, padėsiančių užtikrinti jo savarankiškumą ateityje. Darbinė veikla organizuojama individualiai ir šeimynoje.
 7. Laisvalaikio organizavimas – laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus savo ugdymo ar kitose įstaigose. Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, švenčių šventimas, išvykų organizavimas į vaikų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai (koncertai, parodos, diskusijos).
 8. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba – pagalba teikiama mažamečiams vaikams, nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.
 9. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas – teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal poreikį), naudojimosi dušu. Personalo pagalba, atliekant asmens higienos (nagų, plaukų kirpimas ir kt.) procedūras.
 10. Maitinimas – vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybių, atsižvelgiant į vaiko pageidavimus.
 11. Sveikatos priežiūros paslaugos – aprūpinama medikamentais. Vaikai  lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Socialinių paslaugų namuose teikiama įstaigos sveikatos priežiūros  licencijoje įrašyta bendrosios praktikos slaugos paslauga.
 12. Socialinis darbas, bendravimas – socialinis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos, derindama su kitais tiesiogiai su vaiku dirbančiais darbuotojais, rengia darbo grupė. Vaikai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.

Priimant vaikus į Obelių socialinių paslaugų namus, reikalinga pateikti šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
 3. Vaikui išduotas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) arba gydančio gydytojo išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki vaiko apgyvendinimo bendruomeniniuose vaikų namuose negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.
 4. Savivaldybės adm. direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo
 5. Sprendimas dėl soc. globos skyrimo (SP-9 forma).

 

 

Skip to content