Krizių centro tikslas – intensyvi krizių įveikimo pagalba asmeniui (šeimai).

 

Krizių centro veikla – socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikinas apgyvendinimas, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąją vieta.

 

Socialinės priežiūros paslaugos organizuojamos ir teikiamos 24 val. per parą.

 

Socialinių paslaugų poreikis nustatomas, socialinės paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokėjimo už jas tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktais.

 

 

 Krizių centre paslaugos teikiamos:

 1. vaikams, kuriems Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatytas vaiko apsaugos poreikis, ir jo atstovas (-ai) pagal įstatymą, tėvas (-ai), kuris (kurie)nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, kiti šeimos vaikai, kuriems apsaugos poreikis   nebuvo nustatytas, tačiau nėra galimybės užtikrinti tinkamą jų priežiūros ne krizių centre;
 2. socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms;
 3. socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
 4. kitiems asmenims (pvz.: smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams ir kt.).

 

 Krizių centre paslaugos neteikiamos asmenims:

 1. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, ar kitų psichotropinių medžiagų (išskyrus apsvaigusius nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų nepilnamečius); narkotinių medžiagų ir kt.;
 2. asmenims, kuriems, reikalinga būtinoji medicinos pagalba;
 3. asmenims, kurių socialinių paslaugų poreikį įvertinus nustatyta, kad jiems būtinas stacionarus gydymas ir jiems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba, ar jie serga ūmiomis, užkrečiamomis infekcinėmis ligomis, įskaitant ir aktyviąją tuberkuliozę.

 

Krizių centras, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • psichologinė pagalba;
 • psichosocialinė pagalba;
 • laikinas apgyvendinimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
 • darbo įgūdžių ugdymas.

 

 

Skip to content