Globos centras  – tai Obelių socialinių paslaugų namų padalinys, kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Globos centre dirba globos koordinatoriai, kurie teikia paslaugas visoms globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms, bei jų vaikams: globos koordinatorė Kamilė Katinauskienė ir padalinio vadovė Jolanta Šapokienė, taip pat atestuotos socialinės darbuotojos Sandra Macijauskienė ir Dovilė Panasovienė, kurios veda mokymus būsimiems ir jau esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynos dalyviams bei būsimiems įtėviams, atlieka asmenų ar šeimų tinkamumo būti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais vertinimą.

Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga informacinė, konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 • organizuoja globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių, budinčių globotojų, įtėvių paiešką, vykdo  kelių rūšių GIMK programos mokymus, vertina globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių pasirengimą globoti (rūpintis), budinčių globotojų – prižiūrėti, įtėvių – įvaikinti ir sėkmingai auginti vaikus, vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • parenka vaikui budintį globotoją, globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą teritoriniams Vaiko teisių apsaugos skyriams;
 • dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;
 • koordinuoja socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą vaikams ir globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams;
 • vertina budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 • pildo vaiko individualios pagalbos planą;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, socialiniais darbuotojais, pagal poreikį – su vaiko biologiniais tėvais;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams).

Budintis globotojas – tai laikinasis vaiko globėjas, kuris  likusį be tėvų globos vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais prižiūri savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme. Budintis globotojas veikia pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas – globos centras. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6 vaikai. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys.

Reikalavimai budinčiam globotojui

 • Būti 21-65 metų amžiaus.
 • Turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
 • Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
 • Pabaigti pagrindinius ir specializuotus GIMK programos mokymus.

 Budinčio globotojo darbas yra atlyginamas

Globos centras budinčiam globotojui Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu moka: 

 • atlygį vaiko laukimo laikotarpiu – 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) per mėnesį, kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas. Atlygis budinčiam globotojui vaiko laukimo laikotarpiu mokamas ne ilgiau kaip 6 mėn.
 • atlygis budinčiam globotojui didinamas tuo laikotarpiu, kai vienas ar daugiau vaikų perduodama prižiūrėti budinčiam globotojui po 0,5 MMA per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (už kūdikį (vaiką nuo gimimo iki vienerių metų) ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką didinama po 0,75 MMA per mėnesį).
 • pagalbos pinigus – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio per mėnesį papildomą išmoką vienam vaikui jo poreikiams tenkinti (lavinimui, užimtumui, kitoms reikmėms);
 • vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

Globos centras profesionaliam globėjui (rūpintojui) Globos centro ir profesionalaus globėjo (rūpintojo) tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu moka: 

 • už vieną vaiką – 1,5 MMA per mėnesį, už kiekvieną kitą vaiką atlygis didinamas po 0,5 MMA per mėnesį. Už kūdikį ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką – 1,75 MMA per mėnesį, už kiekvieną kitą kūdikį ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką atlygis didinamas po 0,75 MMA   
 • pagalbos pinigus – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio per mėnesį papildomą išmoką vienam vaikui jo poreikiams tenkinti (lavinimui, užimtumui, kitoms reikmėms);
 • Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius profesionaliam globėjui (rūpintojui), pateikus Globos centro ir profesionalaus globėjo (rūpintojo) tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu, tiesiogiai profesionaliam globėjui rūpintojui moka:
 • vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtas slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą.
 • Globėjas (rūpintojas), įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtas slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, mokamas pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.
 • Vaiko, patiriančio socialinę riziką, išlaikymo budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), profesionalaus globėjo (rūpintojo) šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ar vaikas bus grąžintas į šeimą, laikino atokvėpio paslaugų budintiems globotojams, profesionaliems globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams) teikimo išlaidas finansuoja savivaldybė.
 • Globos centras turi teisę veikti kaip paramos gavėjas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. Paramos priėmimo tvarką kiekvienas globos centras nusistato savarankiškai.Budintis globotojas savo darbe nepaliekamas vienas – jam teikiama socialinė pagalba, socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, supervizijos, mokymai.

GIMK programa – globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programa, Lietuvoje pradėta taikyti nuo 2008 m. Rokiškio rajone, norinčios globoti ar įvaikinti šeimos pradėtos ruošti nuo 2016 m. lapkričio mėn. Naujai besikuriančia programa tikimasi pagerinti likusių be tėvų globos vaikų situaciją rajone. Būsimiems globėjams (rūpintojams)/įtėviams mokymus veda vyr. specialistės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotos socialinės darbuotojos – Sandra Macijauskienė ir Dovilė Panasovienė. Maloniai kviečiame kreiptis visais su globa (rūpyba) ir įvaikinimu susijusiais klausimais.

Globos centre dirba du globos koordinatoriai ir du vyr. specialistai Tarnybos atestuoti socialiniai darbuotojai:

Globos koordinatorė (padalinio vadovė)  Jolanta Šapokienė: Tel. Nr. 8 626 76655, El. p. j.sapokiene@obeliuspn.lt

Globos koordinatorė Kamilė Katinauskienė: Tel. Nr. 8 694 56875, El. p. k.katinauskiene@obeliuspn.lt

Vyr. specialistė Tarnybos atestuota socialinė darbuotoja Sandra Macijauskienė: Tel. Nr.  8 626 75185, El. ps.macijauskiene@obeliuspn.lt

Vyr. specialistė Tarnybos atestuota socialinė darbuotoja Dovilė Panasovienė Tel. Nr. 8 612 08113 El. p. d.panasoviene@obeliuspn.lt

Globos centro adresas: Vytauto g. 25 (IIIa), Rokiškis, LT-42113

Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val. Mokymų ir grupių susitikimų laikas derinamas individualiai.

  Taip dėl informacijos galite kreiptis į savo rajono Globos centro
specialistus 
Mus sekti galite Facebook paskyroje:
Vaikai yra vaikai. Rokiškio 
rajonas 

 
Skip to content