Globos centras  – tai Obelių socialinių paslaugų namų padalinys, kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Globos centre dirba globos koordinatoriai, kurie teikia paslaugas visoms globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms, bei jų vaikams: globos koordinatorė Rita Kriukelienė ir padalinio vadovė Jolanta Šapokienė, taip pat atestuotos socialinės darbuotojos Sandra Macijauskienė ir Dovilė Panasovienė, kurios veda mokymus būsimiems ir jau esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynos dalyviams bei būsimiems įtėviams, atlieka asmenų ar šeimų tinkamumo būti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais vertinimą.

Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga informacinė, konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 • organizuoja globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių, budinčių globotojų, įtėvių paiešką, vykdo  kelių rūšių GIMK programos mokymus, vertina globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių pasirengimą globoti (rūpintis), budinčių globotojų – prižiūrėti, įtėvių – įvaikinti ir sėkmingai auginti vaikus, vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • parenka vaikui budintį globotoją, globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą teritoriniams Vaiko teisių apsaugos skyriams;
 • dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;
 • koordinuoja socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą vaikams ir globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams;
 • vertina budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 • pildo vaiko individualios pagalbos planą;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, socialiniais darbuotojais, pagal poreikį – su vaiko biologiniais tėvais;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams).

Budintis globotojas – tai laikinasis vaiko globėjas, kuris  likusį be tėvų globos vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais prižiūri savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme. Budintis globotojas veikia pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas – globos centras. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6 vaikai. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys.

Reikalavimai budinčiam globotojui

 • Būti 21-65 metų amžiaus.
 • Turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
 • Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
 • Pabaigti pagrindinius ir specializuotus GIMK programos mokymus.

 Budinčio globotojo darbas yra atlyginamas

Išmoka už vaiko priežiūrą – 1 MMA (642 Eur) dydžio mėnesinis atlygis už kiekvieną vaiką, o už vaiko iki 3 m. ar neįgalaus vaiko priežiūrą – 1,5 MMA dydžio mėnesinis atlygis. Nesant vaikui šeimoje, budinčiam globotojui laukimo periodu mokamas 1 MMA (642 Eur) mėnesinis atlygis.

Globos (rūpybos) išmoka – 160 Eur (4 BSI)

Globos (rūpybos) tikslinis priedas –160 Eur

Papildoma išmoka vaiko poreikiams tenkinti – 160 Eur

Išmoka vaikui – 70 Eur ( 3 ir daugiau vaikų –  111 Eur )

                    Budintis globotojas savo darbe nepaliekamas vienas – jam teikiama socialinė pagalba, socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, supervizijos, mokymai.

GIMK programa – globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programa, Lietuvoje pradėta taikyti nuo 2008 m. Rokiškio rajone, norinčios globoti ar įvaikinti šeimos pradėtos ruošti nuo 2016 m. lapkričio mėn. Naujai besikuriančia programa tikimasi pagerinti likusių be tėvų globos vaikų situaciją rajone. Būsimiems globėjams (rūpintojams)/įtėviams mokymus veda vyr. specialistės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotos socialinės darbuotojos – Sandra Macijauskienė ir Dovilė Panasovienė. Maloniai kviečiame kreiptis visais su globa (rūpyba) ir įvaikinimu susijusiais klausimais.

Globos centre dirba du globos koordinatoriai ir du vyr. specialistai Tarnybos atestuoti socialiniai darbuotojai:

Globos koordinatorė (padalinio vadovė)  Jolanta Šapokienė: Tel. Nr. 8 626 76655, El. p. j.sapokiene@obeliuspn.lt

Globos koordinatorė Rita Kriukelienė: Tel. Nr. 8 694 56875, El. p. r.kriukeliene@obeliuspn.lt

Vyr. specialistė Tarnybos atestuota socialinė darbuotoja Sandra Macijauskienė: Tel. Nr.  8 626 75185, El. ps.macijauskiene@obeliuspn.lt

Vyr. specialistė Tarnybos atestuota socialinė darbuotoja Dovilė Panasovienė Tel. Nr. 8 612 08113 El. p. d.panasoviene@obeliuspn.lt

Globos centro adresas: Mokyklos g. 9, Obeliai, LT-42214 Rokiškio r.

Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val. Mokymų ir grupių susitikimų laikas derinamas individualiai.

Nuo  2021m. sausio 25 dienos kiekvieną darbo dieną 12 – 20 val. patyrę
globos ir įvaikinimo srities specialistai nemokamu telefono numeriu
8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir internetine
pokalbių programa www.globoscentrai.lt teikia informavimo ir
konsultavimo paslaugas:
*globėjams (rūpintojams),
*budintiems globotojams,
*įtėviams,
*asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais
globotojais ar įtėviais,
*asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.
  Taip dėl informacijos galite kreiptis į savo rajono Globos centro
specialistus 

Skip to content