GLOBOS CENTRAS  – Obelių socialinių paslaugų namų padalinys, kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų steigėjams/ dalyviams bei globojamiems (rūpinamiems), prižiūrimiems vaikams. Įtėviams ir jų įvaikintiems vaikams  paslaugos teikiamos įtėvių prašymu.

 

TIKSLASSocialinių paslaugų teikimas globojamiems (rūpinamiems), prižiūrimiems vaikams, esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynos steigėjams/dalyviams, jų šeimų nariams.

UŽDAVINIAI:

 1. Pagal poreikį ar numatytą periodiškumą organizuoti ir vesti GIMK – globėjų (rūpintojų) budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos mokymus paslaugų gavėjų grupėms;
 2. Ne mažiau nei kartą per mėnesį organizuoti ir vesti paslaugų gavėjams savitarpio paramos grupes;
 3. Vertinti paslaugų gavėjų pasirengimą tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, šeimynos steigėjais ir dalyviais, teikti išvadas apie jų pasirengimą globoti (rūpinti) ar įvaikinti.
 4. Viešinti globos (rūpybos) ir įvaikinimo idėjas, globos centro veiklas, jo teikiamas paslaugas, siekiant pritraukti naujų būsimų globėjų (rūpintojų) ar įtėvių.
 5. Pagal poreikį teikti koordinuotą pagalbą globojamiems (rūpinamiems), budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, globėjams (rūpintojams), įtėviams (jų prašymu), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams.
 6. Pagal poreikį organizuoti ir teikti intensyvią pagalbą globojamiems (rūpinamiems) ar budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, globėjams (rūpintojams), įtėviams (jų prašymu), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams.
 7. Įvertinti individualų pagalbos poreikį ir sudaryti pagalbos planus globojamiems (rūpinamiems) ar budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, numatytu periodiškumu atlikti planų peržiūras.
 8. Vertinti budinčių globotojų veiklos kokybę.
 9. Pagal poreikį organizuoti globojamo (rūpinamo) ar prižiūrimo vaiko susitikimus su biologine šeima ir kitais artimaisiais.
 10. Dalyvauti Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos veikloje.
 11. Bendradarbiauti su Obelių socialinių paslaugų namų padalinių, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus specialistais, kitų socialines, švietimo ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais.
 12. Dalyvauti mokymuose, seminaruose, supervizijose, intervizijose, konferencijose, keliant profesinę kvalifikaciją;
 13. Organizuoti renginius, šventes globojamiems (rūpinamiems), budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams.

 

GLOBOS CENTRE DIRBA:

 • globos koordinatorė, globos centro veiklų koordinatorė Jolanta Šapokienė ir globos koordinatorė Kamilė Katinauskienė, kurios teikia paslaugas ir pagalbą globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų šeimoms, Rokiškio rajone veikiančioms šeimynoms;
 • atestuotos socialinės darbuotojos Dovilė Panasovienė ir Aušra Mykolaitienė, kurios veda GIMK programos mokymus būsimiems ir jau esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynos steigėjams/ dalyviams bei būsimiems įtėviams, atlieka asmenų ar šeimų tinkamumo būti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, šeimynos steigėjais/dalyviais, įtėviais vertinimą.
 • psichologė Lina Maldūnienė, kuri konsultuoja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų šeimas, Rokiškio rajone veikiančias šeimynas, veda kasmėnesinę savitarpio paramos grupę.

 

BUDINČIO GLOBOTOJO DARBAS

 

Budintys globotojai – tai giminystės ryšiais nesusiję asmenys, išklausę Pagrindinius ir Specializuotus GIMK programos mokymus, gavę teigiamą išvadą ir pasirengę į savo šeimą laikinai priimti nuo 1 iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su šeimoje augančiais biologiniais vaikais negali viršyti 6 vaikų.  Budintys globotojai prižiūri vaiką, kol jis galės grįžti į savo šeimą arba jam bus surasta nuolatinių globėjų/įtėvių šeima.

 

Globos centras budinčiam globotojui  globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu moka:

 • atlygį vaiko laukimo laikotarpiu – 1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta minimalią mėnesinę algą (toliau – MMA) per mėnesį, kai šeimoje nėra apgyvendinto vaiko. Atlygis budinčiam globotojui didinamas tuo laikotarpiu, kai vienas ar daugiau vaikų perduodami prižiūrėti budinčiam globotojui, t.y. po 0,5 MMAper mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką. Už kūdikį (vaiką nuo gimimo iki vienerių metų) ar paauglį nuo 12 metų, ar neįgalų vaiką didinama po 0,75 MMA per mėnesį.
 • pagalbos pinigus – 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio per mėnesį papildomą išmoką vienam vaikui jo poreikiams tenkinti (lavinimui, užimtumui, kitoms reikmėms);
 • vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka.

GLOBĖJAI

Globėjai – tai asmenys savo namuose globojantys vaikus, kuriais negali rūpintis jų biologiniai tėvai. Neretai  nuolatinė globa tęsiasi, kol vaikas sulauks pilnametystės. Globėjai turi atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, išklausyti Pagrindinius GIMK programos mokymus ir gauti teigiamą išvadą apie pasirengimą globoti.

 

Globėjas (rūpintojas), įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna:

 • vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo numatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • vaikui skirtas slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, mokamas pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

 

KAS GALI TAPTI GLOBĖJU AR BUDINČIU GLOBOTOJU?

 

 • asmuo, kurio amžius nuo 21 metų iki 65 metų (išimtis taikoma vaiko artimiesiems giminaičiams);
 • neteistas už tam tikrus nusikaltimus;
 • nesergantis ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
 • asmuo nebūtinai turi būti susituokęs, neprivalo turėti nuosavybės teise priklausančio būsto. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti be tėvų globos likusį vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

 

KAIP TAPTI GLOBĖJU AR BUDINČIU GLOBOTOJU?

 

 1. žingsnis. Kreipkitės į Teritorinį vaiko teisių apsaugos skyrių Rokiškio rajone (Respublikos g. 113A, Rokiškis) kartu su sutuoktiniu ar kartu gyvenančiu neįregistravusiu santuokos asmeniu, pateikite prašymus, sveikatos pažymas (forma 046/a) ir kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus bei jų sveikatos pažymas.
 2. žingsnis. Dalyvaukite GIMK programos mokymuose Obelių socialinių paslaugų namų Globos centre (Vytauto g. 25, Rokiškis).
 3. žingsnis. Išklausę mokymus, gaukite išvadą, patvirtinančią, kad esate pasirengęs tapti globėju ar budinčiu globotoju.
 4. žingsnis. Gavę teigiamą specialistų išvadą apie pasirengimą globoti, Jūs būsite parinkti vaikui, atsižvelgiant į vaiko poreikius, sveikatos būklę, amžių ir Jūsų lūkesčius.
 5. žingsnis. Jei Jūs apsisprendęs tapti budinčiu globotoju, po mokymų ir gautos teigiamos išvados, galite sudaryti bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Obelių socialinių paslaugų namų Globos centru dėl be tėvų globos likusių vaikų priežiūros ir kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl individualios veiklos pažymos išdavimo. Jūs gausite už savo veiklą atlygį bei specialistų pagalbą.

 

Išsamesnę informaciją kaip tapti įtėviais ar šeimynos steigėjais/dalyviais gausite kreipęsi žemiau nurodytais kontaktais:

 • Jolanta Šapokienė – globos koordinatorė / globos centro veiklų koordinatorė; Tel nr.: +370 626 76655, El.paštas:  j.sapokiene@obeliuspn.lt
 • Kamilė Katinauskienė – globos koordinatorė; Tel. nr.: +370 694 56875, El.paštas:  k.katinauskiene@obeliuspn.lt
 • Dovilė Panasovienė – specialistė atestuota socialinė darbuotoja;  Tel. nr.: +370 612 08113  El.paštas:  d.panasoviene@obeliuspn.lt
 • Aušra Mykolaitienė – specialistė atestuota socialinė darbuotoja; Tel. nr.:  +370 626 75185 El. paštas: a.mykolaitiene@obeliuspn.lt (pavaduoja Sandrą Macijauskienę)

 

 

GLOBOS CENTRO ADRESAS: Vytauto g. 25 (III a.), Rokiškis, LT-42113

 

DARBO LAIKAS:  pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val.*.; penktadienį 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

*GIMK programos mokymų ir susitikimų laikas derinamas individualiai. Galimas darbo laikas po nustatytų darbo valandų.

 

Aktualias naujienas galite sužinoti:

 

Maloniai kviečiame kreiptis visais su vaikų globa (rūpyba) ar įvaikinimu susijusiais klausimais!

 

 

 
Skip to content