Palydimoji globa

Obelių vaikų globos namai pagal projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje Nr.08.4.1-ESFA-V-405-01-0001“ Palydimosios globos paslaugų teikimo pagal Viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 14-149, nuo š.m. vasario 1d. teikia Palydimosios globos paslaugas.

Palydimoji globa– tai paslauga, teikiama tuo metu, kai jaunuoliai rengiasi palikti globos instituciją, rūpintojo ar socialinę riziką patiriančios šeimos namus, arba jau yra pradėję savarankiškai gyventi, tačiau, siekiant jaunuolio pilnavertiškos integracijos į visuomenę ir savarankiškumo užtikrinimo, jam toliau teikiamos paslaugos ir parama. Paslauga teikiama atvejo vadybos metodu, kai su kiekvienu jaunuoliu individualiai dirba palydimosios globos atvejo vadybininkas- darbuotojas, koordinuojantis palydimosios globos atvejo vadybos procesą.

Šį procesą sudaro: jaunuolio individualių poreikių, jo socialinės aplinkos ir galimų pagalbos šaltinių įvertinimas, savarankiško gyvenimo plano sudarymas, plano įgyvendinimas, koordinuojant bei kontroliuojant teikiamas paslaugas bei kitą pagalbą, paslaugas, reikalingas kompleksiškų jaunuolio problemų sprendimui, prieinamumo užtikrinimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, jaunuolio palaikymas bei situacijos pokyčio stebėjimas.

Palydimąją globą sudaro 2 tarpusavyje susiję etapai:

1. Pasirengimo savarankiškam gyvenimui etapas;
2. Perėjimo į savarankišką gyvenimą etapas:
2.1. Perėjimo į savarankišką gyvenimą etapas be apgyvendinimo paslaugos;
2.2. Perėjimo į savarankišką gyvenimą etapas su apgyvendinimo paslauga.

1. PASIRENGIMO SAVARANKIŠKAM GYVENIMUI PASLAUGA teikiama 17m. amžiaus jaunuoliams, gyvenantiems socialinės globos namuose, rūpintojų šeimose ar šeimose, patiriančiose rizikas, lygiagrečiai bendradarbiaujant su jų biologinėmis šeimomis, jeigu tokia galimybė yra. Paslauga bus teikiama 12 mėnesių laikotarpyje nuo pirmo susitikimo su jaunuoliu dienos kol jis palieka globos instituciją ar šeimą ir/arba jam pradedama teikti Perėjimo į savarankišką gyvenimą etapo paslauga.

Pasirengimo savarankiškam gyvenimui paslaugą sudaro:

 • Atvejo vadybininko apsilankymas jaunuolio gyvenamojoje aplinkoje (globos namuose ar šeimoje);
 • Sutarties tarp paslaugos teikėjo ir jaunuolio bei jo tėvų/rūpintojų sudarymas;
 • Savarankiško gyvenimo plano sudarymas (SGP) (per 1 mėn. po pirmo susitikimo);
 • SGP įgyvendinimas. Aptarimas likus 1 mėn. iki paslaugos teikimo pabaigos;
 • Jaunuolio, sulaukusio pilnametystės informavimas apie panašaus pobūdžio paslaugų teikimą, tolimesnio paslaugų teikimo aptarimas).

2. PERĖJIMO Į SAVARANKIŠKĄ GYVENIMĄ ETAPAS – tai palydimosios globos etapas, kurio metu jaunuolis išeina iš stacionarios globos įstaigos, rūpintojų ar socialinę riziką patiriančios šeimos namų ir pradeda gyventi skyrium. Šis etapas organizuojamas 18-24m. jaunuoliams, siekiant užtikrinti , kad jaunuolio išėjimas gyventi savarankiškai būtų sklandus. Šio etapo tikslas– padėti jaunuoliams pasirengti savarankiškam gyvenimui ir užtikrinti jo poreikius, jei to padaryti nepavyko jaunuoliui esant globoje ar gyvenant rizikas patiriančioje šeimoje, rūpintojų šeimoje/šeimynoje. Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos ir socialinės priežiūros paslaugos, priklausomai nuo jaunuolio savarankiškumo lygio ir jo galimybių gyventi savarankiškai.

Perėjimo į savarankišką gyvenimą paslaugą sudaro:

 • Jaunuolio supažindinimas su planuojama teikti paslauga;
 • Sutarties tarp jaunuolio ir paslaugo teikėjo sudaryma;
 • Atliekama tęstinė jaunuolio situacijos analizė ir vertinimas, tęsiamas SGP arba sudaromas naujas SGP;
 • SGP įgyvendinimo stebėsena bei vertinimas, organizuojant SGP peržiūras, vertinant paslaugos teikimo pažangą/sunkumus bei priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų;
 • SGP sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo susitikimo pradžios ir ne trumpiau nei 12 mėn., peržiūros kas 3 mėn.

2.1. PERĖJIMAS Į SAVARANKIŠKĄ GYVENIMĄ ETAPAS BE APGYVENDINIMO – tai etapas, kai jaunuolis, palikęs globos sistemą ar savo šeimą, pradeda gyventi savarankiškai nuomojamame, nuosavame ar kitokiame būste, mokymo įstaigos bendrabutyje ar kitur, tačiau ne visi SGP numatyti tikslai yra pasiekti arba SGP nebuvo sudarytas, ir jaunuolis pageidauja gauti palydimosios globos paslaugas, nes jam vis dar trūksta įgūdžių gyventi savarankiškai ir reikia palaikymo. Paslauga bus tęsiama tol, kol priimamas sprendimas dėl jaunuolio visiško savarankiškumo pasiekimo arba jaunuolis atsisako paslaugų teikimo. Paslauga teikiama 12 mėnesių nuo pirmo susitikimo su jaunuoliu dienos.

Teikiamos paslaugos:
Užtikrinama, kad jaunuolis, jei neturi nuosavo būsto, būtų įrašytas į sąrašą dėl socialinio būsto;

 • Teikiamos soc.pedagogo, soc.darbuotojo, psichologo konsultacijos;
 • Užtikrinama, kad jaunuoliui būtų patenkinti sveikatos poreikiai, esant poreikiui , padedama užsiregistruoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje;
 • Sudaromos sąlygos jaunuoliui pagal galimybes bei poreikį mokytis. Esant poreikiui padedama susitvarkyti dokumentus, reikalingus mokymosi procesui užtikrinti, bendradarbiauja su ugdymo įstaiga;
 • Jaunuoliui laisvų nuo darbo ar mokslo metu sudaroma galimybė dalyvauti neformaliame ugdyme;
 • Padedama jaunuoliui suvokti šeimos reikšmę, esant galimybei, plėtoti ir stiprinti stabilius jaunuolio bei biologinės šeimos ryšius, ryšius su kitais artimaisiais;
 • Užtikrina jaunuolio registraciją darbo biržoje, jei jis nesimoko dieninėje mokymo įstaigoje, esant reikalui, nukreipia bei tarpininkauja dėl darbo biržos finansuojamų ar kitokių kursų bei mokymų;
 • Jaunuoliui nesimokant, tarpininkauja susirandant darbą, padedant jį išlaikyti, keliant kvalifikaciją ir siekiant aukštesnės pozicijos darbo rinkoje;
 • Užtikrina, kad jaunuoliui būtų teikiamos profesinio orientavimo bei karjeros konsultacijos;
 • Jaunuoliui, neturint pakankamai pajamų fiziniams poreikiams tenkinti ar nepalankiai susiklosčius aplinkybėms (ligos, traumos, nelaimingų atvejų, reikiamų dokumentų tvarkymui, būtinos mokamos pagalbos teikimui ar kt.), jam gali būti perkami vaistai, apmokamos medicininės bei kitos mokamos paslaugos, perkamas maistas, drabužiai, batai, apmokama transporto paslaugos ir kt.;
 • Esant poreikiui (praradus būstą, patiriant krizę ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms), jaunuoliui gali būti sudaryta galimybė gauti Perėjimo savarankiško gyvenimo etapą su apgyvendinimo paslauga.


2.2. PERĖJIMO Į SAVARANKIŠKĄ GYVENIMĄ ETAPAS SU APGYVENDINIMO PASLAUGA
Tikslas – teikti socialinės priežiūros paslaugas jaunuoliams, kurie dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo ar kitame būste (mokymo įstaigos bendrabutyje, nuomojamame būste ir pan. ), neturintiems pastovios gyvenamosios vietos, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, neturintiems reikiamų socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui. Paslauga teikiama 12 mėnesių nuo pirmo jaunuolio apgyvendinimo Jaunimo namuose dienos.

Perėjimo į savarankišką gyvenimą etapo su apgyvendinimu paslaugos turinį sudaro:

1. Bendrosios paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kt.);
2. Apgyvendinimo paslauga.

Teikiamos paslaugos

 • Soc.pedagogo, soc.darbuotojo, psichologo konsultacijos;
 • Padedama užsiregistruoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje;
 • Pagal poreikį padedama pasirūpinti būtinomis techninės pagalbos priemonėmis, protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis (pablogėjusios regos, klausos koregavimo ir kt.), ligos atveju perkami (arba padedama nusipirkti) vaistai, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, taip pat vitaminai bei maisto papildai;
 • Sudaromos sąlygos jaunuoliui pagal galimybes bei poreikį mokytis. Esant poreikiui padedama susitvarkyti dokumentus, reikalingus mokymosi procesui užtikrinti, bendradarbiauja su ugdymo įstaiga;
 • Siekiama jaunuolį įgalinti, padedant jam įgyti socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių, ugdant jo individualumą, suteikiant žinių profesinio orientavimo bei karjeros klausimais;
 • Padedama jaunuoliui suvokti šeimos reikšmę, esant galimybei, plėtoti ir stiprinti stabilius jaunuolio bei biologinės šeimos ryšius, ryšius su kitais artimaisiais;
 • Užtikrinama jaunuolio registracija darbo biržoje, jei jis nesimoko dieninėje mokymo įstaigoje, esant reikalui, nukreipia bei tarpininkaujama dėl darbo biržos finansuojamų ar kitokių kursų bei mokymų;
 • Jaunuoliui nesimokant, tarpininkaujama susirandant darbą, padedant jį išlaikyti, keliant kvalifikaciją ir siekiant aukštesnės pozicijos darbo rinkoje;
 • Tarpininkaujama, užtikrinant jaunuolio savarankiškumą asmeninių finansų, dokumentų tvarkymo, praktinių įgūdžių, tobulėjimo, sveikatos, siekimo išsilavinimo bei kitose srityse;
 • Ugdomi gebėjimai savarankiškai priimti sprendimus, prisiimant atsakomybę;
 • Apmokama jaunuolių apgyvendinimo paslauga, įskaitant inventorių, pagal poreikį ar esant tam tikroms aplinkybėms (kai jaunuolis mokosi, laikinai neturi pajamų, turi sveikatos problemų ir kt.) jaunuolis aprūpinamas drabužiais, patalyne, mokymosi priemonėmis, būtiniausiomis higienos priemonėmis ir kt.;
 • Paslaugos teikimas gali būti nutrauktas dėl vienokių ar kitokių priežasčių: pradėjus gyventi savarankiškai, atsisakius teikiamų paslaugų, nusprendus dalyvauti Perėjimo į savarankišką gyvenimą etape be apgyvendinimo paslaugos, grubiai pažeidus paslaugos teikimo taisykles ar kt.
Skip to content