Vizija

Socialinės globos įstaiga, visapusiškai saugi visiems nariams, turinti modernėjančias komunikacijas šeimynose, ekonomiškai ir planingai panaudojanti lėšas, kurianti šeimos modelį, išlaikanti tolimesnius ryšius, organizuojanti socialinių paslaugų teikimo procesą žmogaus būdo suderinamumo principu.

Misija

Globos namai – tai našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų įstaiga, užtikrinanti saugią aplinką, tinkamą socializaciją ir siekianti visapusiško vaiko asmenybės ugdymo.

Tikslai

1. teikti socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą- iki 21 metų.
2. parengti vaiką savarankiškam gyvenimui;
3. užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą( rūpybą), ginti vaiko asmenines turtines teises ir teisėtus interesus;
4. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžiaus sveikatą ir brandą;
5. užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;
6. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais įgyvendinant vaiko laikinosios nuolatinės globos ( rūpybos) planą.

Skip to content